Ana içeriğe atla
Proje Yürütücüsü: Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Proje Ortağı: Canadian Institute of Technology
Proje Merkezi: Arnavutluk 

 

Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA107) Nedir?

Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA107) KA103 faaliyetine benzeyen ama ayrıştığı noktalar bulunan bir hareketlilik projesidir. KA107 ve KA103'ün ayrıştığı temel nokta ortaklık kurulan ülkelerdir. KA103 dahilinde Erasmus program ülkeleriyle (28 AB üye ülkesi, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Makedonya, Türkiye, Sırbistan) işbirliği kurulabilirken KA107 kapsamında ortak ülkeler başlığı altında dünyanın farklı coğrafyalarından ülkelerle işbirliği tesis edilebilmektedir.

KA107 projeleri Yükseköğretim öğrencilerine diğer bir ülkede öğrenme ve staj, yükseköğretim ve akademik olmayan kurumların personeline ise diğer bir ülkede ders verme ya da eğitim alma imkanı sunan projelerdir.

KA107 Projelerinin Temel Amaçları Nelerdir?

• Öğrencilerinin kişisel gelişimlerini ve istihdam edilebilirliklerini desteklemek.
• Personelinin mesleki gelişimini desteklemek.
• Yüseköğretim kurumlarının kapasitelerini ve uluslararası boyutunu geliştirmek.

KA107 Ne Değildir?

• KA103 faaliyetinin birebir genişletilmiş hali değildir.
• Kısıtlı mali kaynaklar ve rekabet içeren bir seçim süreci mevcuttur, Ulusal Ajans'a sunulan proje başvuruları kalite değerlendirmesine tabi tutulmaktadır.
• Proje sahibi üniversiteler ‘outgoing’ ile birlikte ‘incoming’ faaliyetleri de yürütürler.
• KA103 kurallarına benzer kurallara sahip olsa da, ayrıştığı noktalar bulunmaktadır.

 

Öğrenci Hareketliliği-Öğrenim (SMS)

Faaliyet, program ve ortak ülke yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir. Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yapmak üzere bir tam akademik yıl için 60 AKTS, iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi/alınması beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır; başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar ettirilir. Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını (kredilerini) tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) veya buna denk gelen kredi karşılığı iş yükü olduğu öngörülen öğrencidir.

Öğrenim Hareketliliği İle Gidecek Öğrenciler İçin Gerekli Dökümanlar: 

İlk Grup Evraklar (Harçsız Pasaport ve Vize Yazısı Alabilmek İçin Ofise Teslim Edilecek Evraklar)​

1- Türkçe Transkript (onaylı)
2- Kabul mektubunun fotokopisi
3- Taahhütname
4- Ek -1 
5- Öğrenim Anlaşması(Learning Agreement For Studies)' in ilgili bölümünün (Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) tamamı imzalanmış ve mühürlü olmak zorundadır. (Henüz LA’ı imzalanmamış olanlar  Eksik Belge Bildirim Dilekçesi  doldurarak evrak teslimi yapabilirler.)

İkinci Grup Evraklar (Vize Aldıktan Sonra Ofise Teslim Edilecek Evraklar)

6- Pasaport kimlik ve vize kısmı fotokopisi
7- Ziraat Bankası € hesabına ait banka hesap cüzdanının fotokopisi (Kampüs şubesi önerilir.) 
8- Öğrenci Hibe Sözleşmesi (Kurum Koordinatörü ve öğrencinin imzası olmak zorundadır)
9- Seyahat Sağlık sigortasının fotokopisi

Üçüncü Grup Evraklar (Dönüş Yapan Öğrencilerin Ofise Teslim Etmesi Gereken Evraklar)

10- Not Durum Belgesinin (Transcript of Records) aslı(*)
11- Teyit Belgesi (Confirmation Sheet/Confirmation of Stay/Attendance Certificate) (*) 
12- Öğrenci Katılımcı Rapor Formu(**) 
13- Pasaportun vize giriş-çıkış fotokopisi (Evrak tesliminde Pasaport orjinali beyan edilmelidir)

 

Öğrenci Hareketliliği-Staj (SMP)

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede ya da uygun bir işyerinde staj yapmasından ibarettir. Bir yükseköğretim kurumunda ders takip edilmesi staj faaliyeti olarak değerlendirilmez. Staj faaliyeti, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora kademelerinde gerçekleştirilebilir. Mümkün olduğunca, stajın öğrencinin müfredatının bir parçası olması beklenmektedir.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Mezuniyet sonrası staj imkânı bulunmamaktadır. Staja ev sahipliği yapabilecek kurum/kuruluşlar aşağıdakilerden biri olabilmektedir:

Staj Hareketliliği Ile Gidecek Öğrenciler İçin Gerekli Dökümanlar:

İlk Grup Evraklar (Harçsız Pasaport ve Vize Yazısı Alabilmek İçin Ofise Teslim Edilecek Evraklar)

1- Türkçe Transkript (onaylı)
2- Kabul mektubunun fotokopisi
3- Taahhütname
4- Ek–2
5- Staj Anlaşması / Learning Agreement for Training'in ilgili bölümünün (Section to be completed BEFORE THE MOBILITY) tamamı imzalanmış ve mühürlü olmak zorundadır. (Henüz LA’ı imzalanmamış olanlar  Eksik Belge Bildirim Dilekçesi doldurarak evrak teslimi yapabilirler.)
6- Öğrencinin fakülte/enstitü’süne Erasmus+ Staj hareketliliği ile gideceğine ve gideceği periyotta izinli sayılması için verdiği dilekçe örneği.

İkinci Grup Evraklar (Vize Aldıktan Sonra Ofise Teslim Edilecek Evraklar)

7- Pasaport kimlik ve vize kısmı fotokopisi 
8- 
Ziraat Bankası € hesabına ait banka hesap cüzdanının fotokopisi (Kampüs şubesi önerilir. Herhangi bir şubeden de hesap açtırılabilir)
9- Öğrenci Hibe Sözleşmesi  (Kurum Koordinatörü ve öğrencinin imzası olmak zorundadır)
10- Seyahat Sağlık sigortası, Kaza ve Sorumluluk Sigortası
11- Öğrencinin fakülte/enstitü’sünden Erasmus+ Staj hareketliliği ile gideceği periyotta izinli sayıldığına dair alacağı yönetim kurulu karar örneği.

Üçüncü Grup Evraklar (Dönüş Yapan Öğrencilerin Ofise Teslim Etmesi Gereken Evraklar)

12- Staj Anlaşması / Learning Agreement for Training'in ilgili bölümünün  (Section to be completed AFTER THE MOBILITY) tamamı imzalanmış ve mühürlü olmak zorundadır.(*)
13- Pasaportun vize giriş-çıkış fotokopisi (Evrak tesliminde Pasaport orjinali beyan edilmelidir)
14- Staj Katılımcı Rapor Formu(**)

(*) 12. Maddedeki evrak gittiğiniz işletme/okula onaylattırılacaktır.

(**) Katılımcı Raporu e-mail adresinize faaliyetinizin bitiş tarihinden itibaren birkaç gün içerisinde gönderilecek olup öğrenci bu raporu 15 gün içerisinde doldurmalıdır.

Not : Dönüş evraklarının teslimi dönüşten itibaren 15 güne kadar yapılmalıdır.

 

Personel Hareketliliği - Ders Verme (STA)

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. İlave olarak, ortak ülkedeki yükseköğretim kurumunun program ülkesindeki işletmelerden ve program ülkesindeki yükseköğretim kurumunun ortak ülkedeki işletmelerden ders vermek üzere personel davet etmesi mümkündür.

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 5 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir (örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 1 hafta ve 2 gün sürecek bir faaliyette en az 11 saat ders verilmesi zorunludur). Ders verme ve eğitim alma faaliyetinin bir arada gerçekleştirildiği durumlarda, asgari ders verme süresi bir hafta ya da kısa süreli faaliyetler için 4 saattir. İşletmelerden ders vermek üzere davet edilen personel için asgari ders verme saati koşulu bulunmamaktadır.

Erasmus Programı kapsamında AB Üniversitelerine gidecek Öğretim Elemanlarımızın, Rektörlüğümüze gönderilecek Resmi Yazı ekinde aşağıda (A) bildirilen evrakları eksiksiz olarak hazırlayıp eklemesi gerekmektedir:

A. Yurt Dışına Gitmeden Evvel Hazırlanması Gereken Evraklar:

1. Ders Planı ( 1 tanesi Dış İlişkiler Ofisine, 1 tanesi Yurt Dışındaki Üniversite'ye, 1 tanesi de Öğretim Elemanımızda kalacak şekilde hazırlanacak 3 adet orijinal imzalı ve mühürlü Ders Planı)
2. Davet Mektubu
3. Ziraat Bankası € Hesap Cüzdanı Fotokopisi 
4. İkili Anlaşma Fotokopisi (ofisten temin edilebilir) 
5. Öğretim Elemanı Bilgi Formu
6. Enstitü/Fakülte/Y.Okul/Konservatuar/M.Y.Okulu veya Ü.Y.K. Kararı sureti (1 haftadan daha uzun süreli Erasmus faaliyetlerinde Rektör Oluru gerekmektedir)
7. Üniversite ve Öğretim Elemanı arasında imzalanan sözleşme.

Yurt Dışındaki Üniversite'de Erasmus Faaliyetlerini tamamlayan Öğretim Elemanlarımızın Aşağıda (B) belirtilen evrakları hazırlayarak Dış İlişkiler Şube Müdürlüğüne Teslim etmeleri gerekmektedir:

B. Yurt Dışına Gidip Geldikten Sonra hazırlanması gereken evraklar: 

1. Katılım Sertifikası/Teyit Belgesi (İmzalı ve Mühürlü olacak şekilde ve kaç gün ders alındığı belirtilmiş olmalı)
2. Pasaport Kimlik Sayfası ve Girişi Çıkış Mühürlerinin yer aldığı sayfanın fotokopisi 
3. Seyahat Giderleri http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm adresinden online olarak hesaplanarak ödenir.
4. Personel Faaliyet Rapor Formu Mobility Tool aracılığı ile faaliyet bitiminde sistemimize kayıtlı e postanıza online olarak gelir, faaliyet bitimini takip eden 15 gün içerisinde sistem üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir. Online döküman ofisimize ulaşmadığı sürece nihai ödeme gerçekleştirilemez.

Önemli Not: Hibe ödemenizin ilk bölümü olan yüzde 80'lik dilimin Yurt Dışına gidiş öncesinde hesabınıza aktarılması için lütfen Erasmus Öğretim döneminizin başlamasından en az 15 gün evvel başvurunuzu eksiksiz olarak yapınız... Geriye kalan yüzde 20 'lik dilim ise öğretim döneminin başarıyla gerçekleşmesi sonrasında yapılacaktır. Ödeme ders verdiğiniz günler hesaplanarak yapılacaktır.

 

Personel Hareketliliği - Eğitim Alma (STT)

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ya da işletmede eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları personel eğitim alma faaliyeti kapsamında uygun faaliyet olarak değerlendirilmemektedir. Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, program ülkesinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ortak ülkede bir işletmeye gidebilmesi mümkün değildir.

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 5 iş günü, en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Erasmus Programı kapsamında AB Üniversitelerine gidecek İdari Personelimizin, Rektörlüğümüze gönderilecek Resmi Yazı ekinde aşağıda (A) bildirilen evrakları eksiksiz olarak hazırlayıp eklemesi gerekmektedir:

A. Yurt Dışına Gitmeden Evvel Hazırlanması Gereken Evraklar:

1. İş Planı ( 1 tanesi Dış İlişkiler Ofisine, 1 tanesi Yurt Dışındaki Üniversite'ye, 1 tanesi de İdari Personelimizde kalacak şekilde hazırlanacak 3 adet orijinal imzalı ve mühürlü İş Planı)
2. Davet Mektubu
3. Ziraat Bankası € Hesap Cüzdanı Fotokopisi 
4. İkili Anlaşma Fotokopisi (Ofisten temin edilir)
5. İdari Personel Bilgi Formu
6. Enstitü/Fakülte/Y.Okul/Konservatuar/M.Y.Okulu veya Ü.Y.K. Kararı sureti (1 haftadan daha uzun süreli Erasmus faaliyetlerinde Rektör Oluru gerekmektedir)
7. Üniversite ve İdari Personel arasında imzalanan sözleşme

Yurt Dışındaki Üniversite'de Erasmus Faaliyetlerini tamamlayan İdari Personelimizin Aşağıda (B) belirtilen evrakları hazırlayarak Dış İlişkiler Şube Müdürlüğüne Teslim etmeleri gerekmektedir:

B. Yurt Dışına Gidip Geldikten Sonra hazırlanması gereken evraklar: 

1. Katılım Sertifikası/Teyit Belgesi (İmzalı ve Mühürlü olacak şekilde ve kaç gün ders alındığı belirtilmiş olmalı)
2. Pasaport Kimlik Sayfası ve Girişi Çıkış Mühürlerinin yer aldığı sayfanın fotokopisi 
3. Seyahat Giderleri http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm adresinden online olarak hesaplanarak ödenir.
4. İdari Personel Faaliyet Rapor Formu Mobility Tool aracılığı ile faaliyet bitiminde sistemimize kayıtlı e postanıza online olarak gelir, faaliyet bitimini takip eden 15 gün içerisinde sistem üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir. Online döküman ofisimize ulaşmadığı sürece nihai ödeme gerçekleştirilemez.


Önemli Not: Hibe ödemenizin ilk bölümü olan yüzde 80'lik dilimin Yurt Dışına gidiş öncesinde hesabınıza aktarılması için lütfen Erasmus Öğretim döneminizin başlamasından en az 15 gün evvel başvurunuzu eksiksiz olarak yapınız... Geriye kalan yüzde 20'lik dilim ise öğretim döneminin başarıyla gerçekleşmesi sonrasında yapılacaktır. Ödeme ders verdiğiniz günler hesaplanarak yapılacaktır.

Dosyalar: